Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Ansvar og fullmakter

Ansvar og fullmakter

Lovverket sier følgende:

Arkivansvaret til offentlige organ er formulert slik i § 6 i arkivloven:

"Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

I forskrift om offentlege arkiv er dette ansvaret presisert slik i § 1-1, andre og tredje ledd:

"Det overordna ansvaret for arkivarbeidet i eit offentleg organ tilligg den øvste leiinga i organet. I kommunar og fylkeskommunar er arkivansvaret ein del av det overordna administrative ansvaret som er tillagt administrasjonssjefen, jf. kommunelova § 23.

Eit offentleg organ har ansvaret for at underliggjande organ får nødvendige rettleiingar, råd og instruksar for arkivarbeidet i samsvar med føresegner gitt i eler i medhald av arkivlova. Organet har det overordna arkivansvaret for offentlege utval som organet har nedsett."

Laster...